P. C. Basisschool Rehoboth
Rozenlaan 39
2771 DB Boskoop
T. 0172 - 217338
E. info@rehobothboskoop.nl

 

(Voor het eerst) ... naar school...
Dat is best spannend!
Een groot gebouw, een nieuwe juf, een vreemd lokaal, veel kinderen en heel veel uitdagende hoeken en speelmogelijkheden.
 
Hieronder kunt u alle informatie lezen die nuttig is om te weten als uw kind bij ons naar school gaat.Hoe ziet een dag van een kleuter bij ons op school eruit?


De bel gaat
 

Om 8.25 uur gaat de bel en mag iedereen binnenkomen. De kinderen hangen hun jas aan de kapstok en zetten hun eten en drinken voor 10.00 uur in de daarvoor bestemde karretjes.  
Het eten en drinken voor 12.00 uur blijft in de tas, die bij de kapstok gezet wordt. 
Dan mogen de kinderen naar de klas en gaan ze op hun eigen stoel in de kring zitten. 
Daar mogen ze een boekje lezen of gezellig praten met andere kinderen. 
En natuurlijk zwaaien naar papa of mama die weggaat!

Om 8.30 uur gaat de bel en gaan we beginnen. 

Op sommige dagen is er inloop. De kinderen mogen dan hun plankaartje op het planbord hangen op de plek waar ze willen spelen (of dat is de vorige dag al gebeurd), papa en mama uitzwaaien en lekker meteen aan de slag! 

De ochtendkring
  
Elke morgen beginnen we met elkaar te begroeten en bidden we samen. We kijken met elkaar welke dag van de week en welke datum het is.
Ook bespreken we de dagritmekaarten, die naast elkaar in de klas hangen en van links naar rechts aangeven welke activiteiten we op welke volgorde die dag gaan doen.

Op maandag vertellen de kinderen elkaar persoonlijke verhalen. Dat doen we op verschillende manieren. Soms klassikaal, soms in kleine groepjes. We gebruiken daarbij allerlei coöperatieve werkvormen. 
Twee keer in de week wordt er een verhaal uit de bijbel verteld en zingen we liedjes over deze verhalen. We steken daarbij een kaars aan als teken van warmte, licht en gezelligheid, en als teken van God, die bij ons is.
Af en toe houden we met twee groepen bij elkaar een dagopening. Het is gezellig en leerzaam om met een andere klas samen te zijn en naar een bijbelverhaal te luisteren en te zingen.

Daarnaast zijn er ook kringmomenten waarin we allerlei taal- en rekenactiviteiten doen. 

Hulpjes
Het hulpjesbord De kinderen die hulpje zijn, mogen naast de juf zitten. Een hele eer voor   de   kinderen (én de juf uiteraard). Ze mogen kleine klusjes doen, bijv. eten   en     drinken delen, prullenbak en scharen pakken bij het eten en drinken.   Ook   mogen ze binnen en buiten als eerste kiezen waar ze mee willen   spelen.
 Alle namen van de kinderen staan op het hulpjesbord.
 Door de pijlen die naar de namen op het hulpjesbord wijzen, kunnen de   kinderen zien wie op die dag de hulpjes zijn.

 

Spelen en werken
De kaart voor 'werken' hangt op het bord Het planbord   
Elke kleutergroep heeft een (magnetisch) planbord. Dat is een groot bord met allemaal vakjes waar de kaartjes met de aangeboden activiteiten van die dag op hangen. Bijvoorbeeld: zandtafel, bouwhoek, huishoek, themahoek, lees- luisterhoek, knutselwerkjes en allerlei andere constructieve activiteiten of spelletjes.  
De kinderen hebben allemaal een eigen plaatje en plakken die onder de activiteit die ze graag willen doen. Wanneer er geen plek is bij datgene wat ze willen doen, kunnen ze iets anders kiezen. De kinderen gaan daarna veelal zelfstandig aan de slag.
Soms nodigt de juf een kind uit voor een bepaalde activiteit en dan kan het kind dat van tevoren zien aan de plek waar zijn plaatje hangt op het planbord.
  
Opruimen
Alle spullen hebbe
n een vaste plek in de klas en alles staat gesorteerd in de kasten. De kinderen kunnen aan de hand van kleine plaatjes in de kasten zien waar de spullen horen. We leren de kinderen zorgvuldig en zuinig om te gaan met alle materialen. Een opgeruimde, overzichtelijke en gesorteerde omgeving helpt je gestructureerd te leren denken en handelen. Bovendien nodigt een overzichtelijke ruimte beter uit tot spelen en werken en tot het maken van nieuwe plannen. Door het opruimen als een serieuze taak te zien, leren we de kinderen samen verantwoordelijk te zijn voor de plek waar ze gewerkt of gespeeld hebben. Na het opruimen worden de hoeken nagekeken en gecontroleerd door de kinderen uit de klas. Ieder kind heeft zijn eigen taak daarin, te zien op het opruim-takenbord.


 
Thema's en projecten

  
In de kleuterklassen wordt het hele jaar door thematisch en projectmatig gewerkt. Er worden per thema verschillende speel-, werk-, reken-, constructieve-, taal- en rekenactiviteiten aangeboden, zowel in de kring als tijdens het spelen en werken. Het aanbod van activiteiten heeft veel variatie, zodat de ontwikkeling van alle kinderen op verschillende gebieden en niveaus wordt gestimuleerd.
Wanneer het mogelijk is, worden er speelhoeken rondom het thema ingericht, zoals bijvoorbeeld een kappershoek, een winkel, een ziekenhuis of een postkantoor waar kinderen in rollenspel de 'echte wereld' kunnen naspelen.      
We zoeken dan allerlei materialen en platen over het onderwerp die de kinderen zelf mogen meenemen.
Dus mocht u materialen of ideeën hebben die aansluiten bij de thema's, dan houden wij ons aanbevolen. Alle tips en suggesties rond een thema zijn welkom!

De naamkaartjes
De kinderen zijn ingedeeld in groepjes en elk groepje heeft een eigen kleur. Voor elk kind zijn er naamkaartjes in die kleur waarop de naam en het eigen plaatje van het kind staan.
Die kleuren én plaatjes zijn overigens ook terug te vinden op de kapstokken, op de stoelen en op het hulpjesbord.

De kinderen gebruiken de naamkaartjes om bij hun werk te leggen, zodat anderen kunnen zien wie het heeft gemaakt. 
Ook kunnen de kinderen deze kaartjes gebruiken om te leren hoe ze hun naam moeten schrijven (zie ook de letterkaart onderaan, voor de juiste schrijfwijze).
 
Registreren met wasknijpers

Elke week bieden we, naast de vele keuze-activiteiten, ook verplichte activiteiten aan. In die hoek of op die tafel staat dan een emmertje met op de rand voor elk kind een wasknijper. De wasknijpers hebben de kleuren van de groepjes en zijn voorzien van de namen van de kinderen.
Als de kinderen klaar zijn met een verplichte activiteit, mogen ze de wasknijper met hun eigen naam ín de pot doen. Op deze manier kunnen we allemaal zien wie al klaar is, wie nog bezig is (dan zit de wasknijper aan het werkje bijvoorbeeld) en wie nog gaat beginnen.

Kleuter in beeld
Pictogram voor ontwikkelingsspellen 
De kinderen van groep 1en 2 werken regelmatig met de ontwikkelingsmaterialen. Deze materialen zijn speciaal voor de basisschool ontwikkeld om de taal- en rekenontwikkeling en de motoriek te stimuleren. Het zijn mooie spellen in allerlei variaties die bij ons in de kasten van de kleuterhal zijn opgeborgen. We volgen de leerlijnen van alle ontwikkelingsgebieden van elk kind en leggen dat vast in ons volgsysteem: Kleuter in Beeld.

Voor de kinderen die meer uitdaging nodig hebben, is er een speciale kist met verschillende uitdagende materialen. Hierbij komt het logisch denken, ruimtelijk inzicht en plannen maken uitgebreid aan bod. Daarnaast hebben we in de klassen ook allerlei extra taal- en rekenmaterialen in onze hoeken. 

Naar de wc
De kinderen gaan zelfstandig naar de wc. In elke klas hangen twee kettingen. Als een kind naar de wc moet, doet hij een ketting om. Zo kunnen de kinderen (en de juf) zien wanneer de wc's bezet zijn. Alle kinderen gaan om hygiënische reden zitten met plassen. Na een bezoek aan het toilet wassen de kinderen hun handen.
We gaan ervan uit dat de kinderen thuis plassen voordat ze op school komen.

Eten en drinken
Pictogram voor eten en drinken   
Tussen 10.00 uur en 10.30 uur gaan we eten en drinken met de hele groep. De hulpjes lopen met de karretjes een rondje door de kring en iedereen pakt dan zijn eten en drinken.
We zingen een lied met elkaar en daarna gaan we gezamenlijk eten en drinken.
Op woensdag en donderdag is het 'gruitdag'. Dat betekent dat de kinderen die dagen groente of fruit meenemen naar school wat ze zelfstandig kunnen eten. 
Ondertussen leest de juf een verhaal voor. Dit is een fijn rustmoment.
 
Verjaardag vieren
Pictogram voor verjaardag vieren  
Wanneer een kind jarig is, krijgt hij die dag een verjaardagstoel, hij mag een verjaardagmuts kiezen die hij de hele dag op mag én hij mag een mooie kaart kiezen waar een foto op komt van alle juffen en meesters! Rond 10.00 uur vieren we een feestje voor de jarige in de kring. Er worden kaarsjes aangestoken op een mooie verjaardagstrein en we gaan zingen en dansen, terwijl de jarige op de stoel mag staan.  
De jarige mag natuurlijk ook trakteren. Het liefst een gezonde traktatie. Eén ding is genoeg.  
Vervolgens mag hij trakteren bij de andere leerkrachten in de juffenkamer. Daarvoor mag hij een ander kind kiezen om mee te gaan. 
Als een kind zijn of haar 4e verjaardag op school viert, houden we het feestje klein: zingen en trakteren. Er zijn al genoeg nieuwe indrukken als je net op school bent!


Buiten spelen
Pictogram voor buiten spelen   

Ieder dagdeel proberen we met de kinderen naar buiten te gaan. Kinderen kunnen zich buiten op alle verschillende gebieden ontwikkelen. De grote ruimte, de frisse lucht, het echte licht, de vrijheid, het bewegen met heel je lijf en de hoeveelheid mogelijkheden hebben allemaal zeer positieve invloed op de ontwikkeling van het kind. Zowel motorisch als op taal-, reken-, denk- en sociaal gebied. Daarom is buiten spelen zó belangrijk en willen we het ook graag stimuleren om buiten schooltijden buiten te spelen!
Wist u bijvoorbeeld dat touwtje springen een positief effect heeft op de hersenontwikkeling voor als de kinderen later tafels gaan leren?
Kinderen die net op school komen, spelen vaak naast elkaar, doordat ze op deze leeftijd nog erg met zichzelf bezig zijn en alles gaan ontdekken. Naarmate ze wat ouder worden, krijgen ze steeds meer oog voor anderen en kunnen ze ook beter rekening met elkaar houden. Hierdoor ontstaat het samenspel.
Na het buitenspel ruimen de kinderen het speelgoed op en gaan ze in de rij staan om gezamenlijk naar binnen te gaan.
Bij slecht weer wordt uitgeweken naar het speellokaal voor bewegingsonderwijs, zodat de kinderen voldoende gelegenheid krijgen goed en veel te bewegen.

Lunch

Tussen de middag eten de kinderen allemaal op school. Rond 12.00 uur pakken de kinderen hun tas met de lunch van de kapstok en nemen die mee naar de kring. We beginnen gezamenlijk met een gebed. De kinderen pakken hun broodtrommeltje en drinken uit hun tas en eten en drinken dit in de klas bij de juf rustig op. De eerste 10 minuten gebeurt dit in stilte. Het zorgt voor een echt rustmoment en bovendien eten en drinken de kinderen dan beter door. Na het stiltemoment wordt er voorgelezen. Om 12.30 uur gaat de groep naar buiten onder toezicht van een overblijfmoeder.

Naar huis
Pictogram voor 'naar huis' In de rij om naar buiten te gaan 
Wanneer de kinderen aan het einde van de dag naar huis gaan, pakken ze allemaal hun jas en tas en eventuele andere spullen. Na een gezamenlijke afsluiting met dankgebed, stapelen de kinderen zelf hun stoelen op elkaar en gaan in een rij staan bij de deur. De juf loopt met de groep mee naar buiten. Elke kleutergroep heeft een vaste plek om dan naar toe te gaan, waar de kinderen wachten op degene die hen ophaalt. Als de kinderen degene zien die hen ophaalt, steken ze hun vinger omhoog en geeft de juf aan wanneer ze mogen gaan.
Groep 1/2a staat bij de schuifdeuren van hun klaslokaal.
Groep 1/2b staat bij de witte schuurdeuren.
Groep 1/2 c staat bij de muur voor de hoofdingang.

Taal

Allerlei dingen die beginnen met een 's'De wereld om ons heen is vol met taal. Geschreven taal en gesproken taal. Ook in een kleuterklas waar volop gespeeld en dus gecommuniceerd wordt.
In de klas worden elke dag taalactiviteiten aangeboden. Er wordt bijvoorbeeld elke dag voorgelezen uit prentenboeken of verhalenboeken. Daardoor leren kinderen kritisch te luisteren en wordt hun woordenschat vergroot. Ook de fantasie en het geheugen worden geprikkeld.
Tijdens kringmomenten doen we vaak allerlei taalactiviteiten op elk gebied van taal (luisteren, spreken, lezen en schrijven). En tijdens het spelen willen we kinderen leren zich bewust te zijn van de manier van communiceren met elkaar. We besteden veel aandacht aan het leren vragen stellen aan elkaar en gepast antwoord geven.
 
In iedere groep is een ABC-muur, hierop staan alle letters van het ABC met herkenbare plaatjes, zodat kinderen een letter kunnen 'opzoeken' als ze een letter willen weten. Regelmatig wordt er één letter uitgelicht waar we allerlei woorden mee bedenken. De kinderen mogen zelf spullen meenemen van huis die met die letter beginnen. Op deze manier proberen we de kinderen letterkennis op te doen. Later in het jaar, als er meerdere letters aan bod zijn geweest, kan het zijn dat enkele kinderen zelfs al woorden kunnen maken met de geleerde letters. Dit alles gebeurt spelenderwijs.

Rekenen
   
Met de kleuters doen we vaak rekenactiviteiten, zowel in de kring als tijdens het spelen in de hoeken en het werken aan tafels. We tellen, leren begrippen en leren logisch denken. Er worden veel '5-minuten-spelletjes' gespeeld, waarin allerlei aspecten van rekenen aan bod komen. Bijvoorbeeld: tellen op allerlei manieren, meten, wegen, schatten, getalbegrip en cijferkennis. Ook in de speelhoeken komen regelmatig rekenkundige activiteiten aan bod. Bijvoorbeeld het betalen in een winkel (in een themahoek winkel), het passen van kleding (in de huishoek), het tellen van servies (in de huishoek), het meten van blokken (in de bouwhoek), het passen en meten van een waterleiding (in de watertafel), het wegen van jezelf (in de ziekenhuishoek). In elke kleuterklas is een rekenkast aanwezig met allerlei materiaal waarmee gerekend kan worden.
 
Engels
In de kleutergroepen beginnen we spelenderwijs met Engels. Zo hebben we een opruimliedje en een liedje voor bij het eten en drinken in het Engels. Ook leren we tellen en de kleuren en vormen in het Engels. Bij elk thema worden ook themawoorden in het Engels aangeboden, d.m.v. een liedje, activiteit of een spelletje en leren kinderen reageren op korte Engelstalige opdrachten. 


Muziek
Pictogram voor muziek    
In de klassen worden vaak liedjes gezongen. Bij het eten en drinken, het noemen van de dagen van de week en om te gaan opruimen. Zingen is belangrijk voor kleuters. Simpele melodieën leggen de basis voor muzikaliteit en een goed muzikaal gehoor. Ook vergroot het zingen van liedjes de woordenschat en ondersteunt het de taalontwikkeling en taalvaardigheid, want ritme, rijm, melodie en intonatie vormen de basis van taal.
Naast de gewone 'tussendoor'-liedjes geven we regelmatig muzieklessen, o.a. uit de methode "123Zing".
Daarbij worden vaak muziekinstrumenten gebruikt. Kinderen leren begrippen als: hoog-laag, snel-langzaam, hard-zacht. En natuurlijk dat muziek je iets voelt bij muziek: je kunt er vrolijk van worden of juist verdrietig, druk of rustig. Muziek dóet iets met je!

Schrijfdans
   
Schrijfdans is een goede, leuke en creatieve manier om de motoriek die je voor schrijven nodig hebt soepel te maken en voldoende te ontwikkelen. Dit doen we door op muziek lekker te bewegen en daarna op het platte vlak in scheerschuim, zand of bv met krijt of verf te tekenen. En wat zo fijn is: het gaat niet om het resultaat (product), maar om hoe je het doet (proces). Ook daardoor vinden kinderen het fijn om te 'Schrijfdansen'!

Kanjertraining
Pictogram voor kanjertraining  
Op de Rehoboth werken we met de Kanjertraining. De Kanjertraining is een methode waarbij de sociale vaardigheden van alle kinderen worden getraind. Bij de kleuters leren we over de bange konijntjes met de gele petten, de pestvogels met de zwarte petten, de aapjes met de rode petten en de tijgers met de witte petten.
De witte pet, de Tijger, is rustig, zelfverzekerd, in balans. De witte pet is te vertrouwen want hij is eerlijk, zegt waar het op staat, doet niets met nare opmerkingen van een ander en is geen meeloper maar denkt zelfstandig. Het is fijn als we allemaal de witte pet op hebben, want dan zijn we te vertrouwen. Soms met een andere pet erbij, de rode bijvoorbeeld: dan maken we grapjes die leuk zijn voor onszelf én voor anderen.
Door middel van het uitspelen van (echte) situaties, verhalen, gesprekken en oefeningen leren de kinderen de kenmerken van verschillende soorten gedrag van zichzelf en andere kinderen. Ze leren welk soort gedrag gewenst is én het beste resultaat geeft.
Naast de Kanjerlessen wordt de 'Kanjertaal' gebruikt door de hele school heen.
  
Ik-doos en Kletstheater
    
In de kring vertellen de kinderen regelmatig iets over zichzelf en wat ze meemaken. Eén keer in het jaar staan ze écht in de schijnwerpers! De kinderen van groep 1 mogen de Ik-doos mee naar huis nemen en daar voorwerpen in doen die belangrijk voor hen zijn en iets over hen vertellen. In de klas halen ze die voorwerpen één voor één uit de doos en vertellen er iets over.
De kinderen van groep 2 krijgen een vel papier mee naar huis en vullen dat met foto's, tekeningen, plaatjes en woorden over een onderwerp of bijv. een uitje waar ze graag over willen vertellen. Dat papier wordt in het Kletstheater geschoven en als iedereen er klaar voor is, gaan de deurtjes open en…. vertellen maar! Bij de deur van elke klas hangt een inschrijflijst voor de Ik-doos en het Kletstheater.
 
Speelgoedochtend
Op de vrijdagochtend vóór elke vakantie is het speelgoedochtend. De kinderen mogen dan speelgoed meenemen waarmee ze samen met andere kinderen kunnen spelen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een spelletje, een pop of knuffel of een auto. Playmobil en Lego e.d. zijn niet geschikt, omdat die uit veel losse onderdelen bestaan die makkelijk kwijtraken, tot groot verdriet van het kind…
 
Vriendjesspelen
Ongeveer één keer in de week gaan de kinderen spelen met een kind waarmee ze nog niet (zo vaak) hebben gespeeld: een mogelijk nieuwe vriend dus! De maatjeskiezer op de computer kiest een vriendje voor ze uit. 
Soms gaat dat moeizaam en is er wat hulp bij nodig (eerst spelen wat de één leuk vindt en dan kiezen wat de ander graag doet), maar vaak ontdekken kinderen dat ze ook leuk met een minder bekend kind kunnen spelen. En soms wordt dat echt een nieuw vriendje!

Bewegingsonderwijs
Pictogram voor bewegingsonderwijs    
Elke maandag (gr 1-2a en 1-2c) of dinsdag (gr 1-2b) gymmen we in het speellokaal.
Er wordt een circuit uitgezet met verschillende toestellen en materialen. Hier wordt vooral de grove motoriek ontwikkeld.
Verschillende onderdelen kunnen zijn: klimmen / klauteren, springen, evenwicht bewaren, (kop)rollen, mikken, bal gooien / vangen en (tik)spellen.
De gymschoenen van de kinderen bewaren we in de klas. Schrijf duidelijk de naam van het kind op beide schoenen. Het is fijn wanneer de kinderen hun eigen schoenen kunnen aantrekken. Het liefst instapschoenen of schoenen met klittenband. Verder gymmen de kinderen in principe in hemd en onderbroek.
Het geeft de kinderen een zeker gevoel wanneer ze zichzelf kunnen aan- en uitkleden. "Eenvoudige" kleding is daarom, vooral op de gymdag heel handig. Uiteraard worden de kinderen geholpen waar nodig is. 

Televisie kijken
Pictogram voor televisie kijken Eén keer in de week kijken we naar schooltelevisie. We kijken naar het schooltv   programma: "Koekeloere", "Hoelahoep" of "De kamer van Ko". Daarnaast kijken we naar   filmpjes die aansluiten bij het thema waar we over werken.  
Contact en informatie


In de gang naast de deuropening hangt een krijtbord. Dit bord wordt regelmatig gebruikt voor oproepen e.d. Houd dit bord goed in de gaten!
Bij de ingang van de klas ligt een agenda. Hierin kunnen ouders alle bijzonderheden opschrijven die wij als juf moeten weten. Bijv. door wie uw kind wordt opgehaald of een bezoek aan een arts.
 
Voor alle ouders van de kleuters is het sociaal medium 'klasbord' beschikbaar. Het is een digitaal platvorm waar wij als leerkrachten allerlei foto's, informatie en nieuwtjes op zetten, per groep afgeschermd en niet beschikbaar voor anderen. Via dit medium is het voor ouders heel makkelijk om op de hoogte te worden gebracht van het reilen en zeilen binnen de groep. Ook is het een handig middel voor ouders om gerichte vragen te kunnen stellen aan hun kind over de schooldag.

Als een kind ongeveer 6 weken op school zit, maakt de juf een afspraak voor een huisbezoek.
Gedurende het schooljaar zijn er verschillende momenten waarop ouders de leerkrachten kunnen spreken, zoals het huisbezoek als uw kind net op school is, de 10 minutengesprekken en de informatieavond. Daarnaast kunnen ouders altijd ná schooltijd binnenlopen voor een gesprekje of om een afspraak te maken. Wacht u daar vooral niet te lang mee, kom langs als u ergens mee zit!
 
Verteltassen
In de kleuterhal, in een kast, staat een aantal Verteltassen. Niet alle, want er is altijd wel een aantal tassen uitgeleend. Een Verteltas heeft een prentenboek als onderwerp, bijvoorbeeld: 'Kikker en een heel bijzondere dag'. In de tas zit, naast dat prentenboek, ook een informatieboek dat bij het onderwerp van het prentenboek past. Daarbij zit ook een CD met het voorgelezen prentenboek. Verder zitten er vaak knuffels of andere materialen in om het verhaal na te spelen. Ook zitten er spelletjes in de tas, passend bij het thema. Echt iets om gezellig samen te bekijken, te lezen en te spelen!
Elke woensdag mogen 5 kinderen een tas uitzoeken, de ene week van groep 1 en de andere van groep 2. De tas mag twee weken thuis blijven. Op dinsdag gaat hij weer terug naar school, nadat hij thuis is nagekeken en geteld.
                   

Troostkoffer
Soms overlijdt er iemand in de naaste omgeving van een kind. Een oma of opa, iemand anders die ze goed kennen of een huisdier. Dan kunnen ouders vragen om de Troostkoffer. In de Troostkoffer zitten (prenten)boeken
knuffels, verwerkingsmogelijkheden en tips voor ouders om met hun verdrietige kind om te gaan. 
Kinderen kunnen deze tas niet zelf kiezen, ouders mogen erom vragen bij de leerkracht.
Het is verstandig om als ouder eerst zelf de boeken in de tas te bekijken en te bepalen welk boek het meest geschikt is en past bij de leeftijd en belevingswereld van het kind. 

Plakboeken
De kinderen krijgen allemaal in groep 1 een plakboek. Hierin worden van elk thema verschillende werkjes met verschillende technieken geplakt. Hierdoor is de ontwikkeling van het kind goed zichtbaar en is het aan het eind van groep 2 een mooie herinnering! 
Aan het eind van groep 1 krijgen de kinderen het plakboek mee naar huis. Na de vakantie willen we het plakboek weer terug op school, zodat we het verder kunnen vullen. De kinderen van groep 2 mogen aan het eind van groep 2 het plakboek als aandenken houden.

Leerlingvolgsysteem en toetsen bij de kleuters
Naast de observaties van de juf, die worden vastgelegd in ons volgsysteem, worden ook verschillende toetsen / testen gebruikt om de kinderen goed te kunnen volgen en zo nodig een passend plan voor te maken.
 
De CITO-toets voor kleuters is een landelijke toets en is methode-onafhankelijk.
Wij gebruiken de CITO vooral als signaleringsinstrument: waar heeft een kind nog moeite mee, waarbij kunnen we het kind helpen zich te ontwikkelen?
In de volgende periode wordt de CITO-toets afgenomen bij de kleuters.
Groep 1:
Januari: CITO-taal
Mei: CITO-rekenen en CITO-taal
Groep 2:
Januari: CITO-rekenen en CITO-taal
Mei: CITO-rekenen en en CITO-taal

Wij gebruiken de vragenlijsten van ZIEN om de sociale- en emotionele ontwikkeling te observeren, te beschrijven en te volgen.

De RSOK (risicoscreening kleuters) gebruiken we voor de kinderen eind groep 2. Deze toets is gericht op het voorbereidend lezen en schrijven voor groep 3, de lees- en schrijfvoorwaarden.

Letter- en cijfervoorbeelden: 

 Op deze manier schrijven we letters op  En zo schrijven we de cijfers op