P. C. Basisschool Rehoboth
Rozenlaan 39
2771 DB Boskoop
T. 0172 - 217338
E. info@rehobothboskoop.nl
Ouderportaal parnassys

Hier kunnen ouders inloggen om gegevens van hun kind(eren) in te zien.


 

Toetsen en het leerlingvolgsysteem
 
De ontwikkeling van de leerlingen worden gevolgd d.m.v. observaties en toetsen. Er zijn twee soorten toetsen: methodegebonden toetsen, die horen bij de verschillende lesmethodes die we gebruiken en Cito-toetsen. Cito staat voor Centraal instituut voor toetsontwikkeling. De methodetoets komt aan het eind van een lesblok of hoofdstuk en meet in hoeverre de leerling de aangeboden stof van dat hoofdstuk/blok beheerst. Een Citotoets staat los van de methode en is in heel Nederland hetzelfde; het meet de vaardigheid van de leerling voor een bepaald vak.

Op onze school worden in alle groepen Cito-toetsen afgenomen om goed zicht te krijgen en te houden op de ontwikkeling van de leerlingen. Ook kunnen we zo tijdig achterstanden en voorsprongen signaleren. Bijkomend voordeel is, dat kinderen wennen aan de manier van vraagstelling. De Cito-toetsen worden tweemaal per jaar afgenomen, in januari en juni en in groep 8 in oktober en januari.

De gegevens worden verwerkt in een digitaal leerlingvolgsysteem (LVS). Ouders krijgen van ons een inlogcode van het schooladministratieprogramma ParnasSys, waarmee zij altijd in het LVS van hun kind kunnen kijken. Tijdens de spreekavonden wordt het LVS met de ouders van het betreffende kind doorgenomen.