P. C. Basisschool Rehoboth
Rozenlaan 39
2771 DB Boskoop
T. 0172 - 217338
E. info@rehobothboskoop.nl
Identiteit

"Rehoboth; geeft kinderen ruimte..."

... ruimte om te leren
... ruimte om te groeien
... ruimte om zich te ontwikkelen tot stabiele, gelukkige mensen


Het logo
Dit is het logo van de Rehobothschool. De hoofdletter R is uitvergroot. In deze letter is een wegwijzer verwerkt. Daarin is iets van de doelstelling van onze school terug te zien. Wij willen voor de kinderen graag een wegwijzer zijn. De kinderen groeien op in een complexe wereld, waarin telkens keuzes gemaakt moeten worden. Wij willen hen helpen in hun ontwikkeling tot stabiele, gelukkige mensen. In die R is ook een kruisteken te zien, het symbool voor het christendom. De naam 'Rehoboth'  komt uit de Bijbel (Genesis 26:22) en betekent 'ruimte'. God geeft (daar) de mensen alle ruimte om te leven. Zo willen wij de kinderen de ruimte geven om te groeien, in alle opzichten. Onze missie is dan ook: Rehoboth geeft kinderen ruimte!

Christelijke identiteit  
De Rehobothschool is een protestants-christelijke school. Dat betekent dat wij werken vanuit onze christelijke geloofsovertuiging. Wij zijn een open school en ieder kind is welkom, ongeacht levensbeschouwing of kerkelijk meeleven. Wij verwachten van de ouders dat zij het christelijke karakter van de school respecteren.
Wij willen kinderen een onderzoekende houding meegeven, een kompas leren ontwikkelen om keuzes te kunnen maken in het leven. We willen hen gevoelig maken voor wat niet te zien is, verwondering daarvoor opwekken.
Hoe vertaalt zich dat in de praktijk?
Wij vertellen drie keer per week een verhaal uit de Bijbel. Die verhalen zijn de basis. We praten er met elkaar over wat die verhalen van toen, ons ook nú nog te zeggen kunnen hebben. Daarbij komen thema's aan de orde als: vergeving, vertrouwen, hopen, omzien naar elkaar, veranderen. Daarnaast wordt er gezongen en gebeden met de kinderen.
In de bijbelverhalen gaat het over God en Jezus. Hij liet ons zien wat het betekent om 'je naaste lief te hebben als jezelf'. Ook dát houden wij onze kinderen voor; ga met elkaar om op de manier waarop je wilt dat jijzelf behandeld wordt. Dat betekent dat pesten, vloeken en schelden niet getolereerd worden. Wat we wel willen zien en dus stimuleren: oog hebben voor de ander, aandacht voor elkaar, opkomen voor elkaar en samenwerken. Niet alleen bij het omgaan met mensen gelden normen, maar ook bij het omgaan  met de wereld om ons heen, de natuur en de materialen waarmee we werken.
We willen de kinderen laten ervaren dat regels en afspraken er niet zijn om je te beknotten, maar juist om het leven leefbaar te houden.
Kerst en Pasen vieren we afwisselend in een intieme sfeer met de kinderen op school en gezamenlijk met (groot)ouders in een kerk. Jaarlijks wordt er door de Protestantse Gemeente Boskoop en de Christelijke Gereformeerde Kerk van Boskoop een kerk- & schooldienst georganiseerd, waarbij de school een belangrijke bijdrage levert. Voor onze school is de predikant ds Harald Overeem. Hij is ook als 'schoolpastor' beschikbaar voor ouders die daar om welke reden dan ook behoefte aan hebben. Zijn telefoonnummer is 0172 - 21 24 31 en het e-mailadres: ds.overeem@pgboskoop.nl
Een aantal ouders komt acht keer per jaar op school bij elkaar, om te bidden voor allen die betrokken zijn bij onze school.

Goede doelen-pot
Help je mee?Elke maandagmorgen wordt er in alle groepen geld ingezameld voor een aantal goede doelen. We adopteren als school financieel zeven kinderen in Indonesië en steunen een gezinshulpproject in Brazilië. De ouderraad brengt het gespaarde geld maandelijks naar de bank en zij beheert het. Zie ook pagina 26 van de schoolgids.
Wij hopen dat veel kinderen 's maandagsmorgens een kleine bijdrage meenemen, al is het maar om hen te leren, dat je niet alleen voor jezelf leeft, maar ook aan anderen denkt.